Fast Solutions - Het fast solutions-logo op een zwarte achtergrond is een perfecte mix van marketing en grafisch ontwerp.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die aan Fast Solutions, ondernemingsnummer 076.6322.368, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 2580 Putte, Molenlei 8, België, worden toevertrouwd. Deze algemene voorwaarden primeren ook op de aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op latere opdrachten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2

De offertes van Fast Solutions zijn vrijblijvend en gelden, behoudens andersluidend beding, gedurende 30 dagen. Opdrachten verbinden Fast Solutions slechts wanneer deze door haar schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, worden aanvaard.

Artikel 3

Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats van de maatschappelijke zetel van Fast Solutions.

Artikel 4

Opdrachten van onbepaalde duur, zoals het beheer van domeinnamen, hostingactiviteiten, het beheer van databanken …, kunnen worden beëindigd mits inachtneming van de opzeggende partij van een termijn van drie (3) maanden. De opzegging dient aangetekend te worden verzonden en neemt een aanvang op de eerste dag van de daaropvolgende maand.

Artikel 5

Hosting is, tenzij anders overeengekomen, niet begrepen in de opdracht. Indien de opdrachtgever de hosting bij zichzelf of een derde partij die niet is goedgekeurd door Fast Solutions onderbrengt, is Fast Solutions niet aansprakelijk voor eventuele incompatibiliteit. Eventuele aanpassingswerken worden apart aangerekend.

Artikel 6

Fast Solutions voldoet aan zijn leveringsverplichting wanneer het bestelde werk online ter beschikking van de opdrachtgever wordt gesteld, hetzij op de website van de opdrachtgever, diens eigen website of een derde tussen partijen overeengekomen website of platform. Dit is de oplevering. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend voor Fast Solutions. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch een recht op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Artikel 7

Alle klachten met betrekking tot het geleverde werk dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan Fast Solutions te worden meegedeeld binnen een termijn van een maand na de kennisgeving dat het werk ter beschikking is, overeenkomstig artikel 6.

Klachten buiten vermelde termijn kunnen de aansprakelijkheid van Fast Solutions niet meer in het gedrang brengen.

Fast Solutions dient de klachten te verhelpen binnen een termijn van een maand.

Artikel 8

De aansprakelijkheid van Fast Solutions is beperkt tot het bedrag van de prijs van de opdracht, exclusief btw. Fast Solutions is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de opdrachtgever of derden. Fast Solutions heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.

Artikel 9

De prijzen zoals vermeld in de offertes zijn exclusief btw. De prijs voor opdrachten van onbepaalde duur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen

Artikel 10

De intellectuele rechten, zoals maar niet beperkt tot het auteursrecht, blijven bij Fast Solutions. De levering van het werk brengt niet de overdracht of afstand van de intellectuele rechten ten gunste van de opdrachtgever met zich mee. Fast Solutions heeft het recht haar naam vermeld te zien staan op een duidelijk zichtbare plaats op het door haar geleverde werk.

Artikel 11

De opdrachtgever verkrijgt op de door Fast Solutions ontwikkelde maatwerksoftware een gebruiksrecht (licentie). De broncode van deze software blijft echter eigendom van Fast Solutions. Wijzigingen aan deze software kunnen slechts aangebracht worden na schriftelijke toestemming van Fast Solutions. Fast Solutions blijft eigenaar van de knowhow die opgebouwd werd bij de ontwikkeling.

Artikel 12

De opdrachtgever zal Fast Solutions vrijwaren voor elke schade die geleden wordt door het gebruik van beelden, foto’s, materiaal … waar intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten en die door de opdrachtgever aan Fast Solutions werden aangeleverd.

Fast Solutions is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van cybercriminaliteit, alsook elke wijziging en/of toevoeging aan de inhoud van de opdracht door derden, hierin begrepen de diefstal van gegevens door hacking.

Artikel 13

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, hacking, spamaanvallen of IP blokkages en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Fast Solutions geen controle heeft, bevrijden Fast Solutions, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. Voormelde lijst is niet limitatief.

Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Fast Solutions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 14

Betalingsmodaliteiten: 40% bij aanvang van de opdracht, 50% bij levering in de zin van artikel 6 en 10% uiterlijk binnen de twee maanden hierna. De facturen van Fast Solutions zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Fast Solutions.

Ingeval van niet of niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsintrest verschuldigd van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast zal een schadevergoeding van 10% van het openstaand bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 25 euro. In voornoemd geval is Fast Solutions tevens gerechtigd de eventuele verdere nakoming van haar verbintenissen op te schorten en/of de website offline te stellen. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inning. De inningskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 15

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Fast Solutions haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 750 euro.

Artikel 16

De klant gaat ermee akkoord dat de door Fast Solutions voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Fast Solutions.

Artikel 17

Het Belgisch recht is toepasselijk op geschillen m.b.t. de geldigheid, uitvoering of uitlegging van deze overeenkomst. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd voor geschillen m.b.t. de geldigheid, uitvoering of uitlegging van deze overeenkomst.